1
Afgoderij ( הדובע הרז , avoda zara, ‘vreemde dienst’) De essentie van de zeven universele wetten is het verbod op afgoderij. Iemand die een andere godheid naast de Schepper aanbidt, ontkent de essentie van religie en verwerpt de zeven universele wetten in hun geheel. Maar iemand die zich weerhoudt van afgoderij, toont geloof in God en erkent de zeven universele wetten. Het is verboden om een schepsel te aanbidden, ook wanneer de aanbidder zich ervan bewust is dat God het Opperwezen is en de schepping aanbidt als een manier om God te verheerlijken. Godslastering ( תכרב םשה , birkat Hasjeem, ‘de Naam zegenen’) Godslastering is het vervloeken van de Schepper. Deze daad is zo onbeschrijfelijk slecht dat de Talmoed, telkens wanneer het over godslastering gaat, het eufemisme 'God zegenen' gebruikt, om zo een directe uitdrukking van het idee van het vervloeken van God - de Vader van iedereen - te vermijden. Godslastering is een vorm van wraak. Een mens kan God niet doden of slaan. Zijn ultieme wraak is Hem te vervloeken. Deze wraak ontstaat wanneer een mens ontevreden is met zijn lot en niet het vertrouwen heeft dat alles rechtstreeks van God komt, enkel en alleen voor zijn geluk. De christelijke theologie dat er twee koninkrijken zouden zijn, die van God en die van Satan, is een vorm van godslastering. Het ontkent Gods almacht en doet afbreuk aan het vertrouwen dat alles wat er gebeurt een rechtstreeks gevolg is van Gods goedheid. Moord ( תוכיפש םימד , sjefichoet damiem, ‘bloedvergieten’) Het verbod op moord wordt door God expliciet uitgesproken tegen Noach: ‘Hij, die het bloed van de mens vergiet, door de mens zal zijn bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt’ (Genesis 9:6). Zelfdoding is moord. Het lichaam is geen eigendom van de mens, maar van God. Een mens heeft niet het recht te leven, hij heeft de plicht te leven. Een mens mag zich niet laten dwingen tot moord, het is beter dat hij zijn eigen leven geeft. In geval van zelfverdediging is hij echter verplicht te doden, als er geen andere optie is. Abortus is hooguit toegestaan om het leven van de moeder te beschermen. Actieve euthanasie is moord. Het is echter verboden om iemands laatste lijdende momenten vlak voor zijn dood te verlengen. Verboden seksuele relaties ( יולג תוירע , giloei arajot, ‘ontbloten van schaamdelen’) In Genesis 2:24 staat: ‘Daarom verlaat een man vader en moeder en verbindt zich hecht met zijn vrouw, zodat ze naar één lichaam worden.’ Rasji legt uit dat de uitdrukking ‘daarom verlaat een man vader en moeder’, de man verbiedt om seksueel contact te hebben met de vrouw van zijn vader (die niet zijn moeder is), zelfs na de dood van zijn vader, wanneer zij niet langer officieel getrouwd is. Dit geldt natuurlijk ook voor zijn biologische moeder. De uitdrukking ‘verbindt zich hecht met zijn vrouw’, leert ons dat hij alleen seksuele omgang met zijn eigen vrouw mag hebben en niet met de vrouw van een andere man. ‘Met zijn vrouw’, leert ons dat hij relaties moet hebben met de andere sekse, niet met een man. ‘Zodat ze naar één lichaam worden’, sluit dieren buiten, omdat een dier niet hetzelfde lichaam heeft als een man. Het is niet toegestaan om te flirten met of te staren naar iemand waarmee een seksuele relatie verboden zou zijn. Alhoewel prostituees en lesbiennes niet de letter van de wet overtreden, gaan zij wel in tegen de geest van de zeven universele geboden. Castratie van mensen of dieren is verboden.
naar volgende pagina naar volgende pagina